kwadracik-wypunktowanie

W zakresie praktyki Kancelarii znajdują się prawo cywilne i handlowe, z uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym, zakładania, likwidacji, przekształceniach, fuzji i przejęć spółek handlowych oraz obsługi organów korporacyjnych, a także prawo energetyczne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo pracy, prawo ochrony danych osobowych, prawo medyczne, prawo finansowe.

kwadracik-wypunktowanie

Do zakresu pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię należy zastępstwo prawne i procesowe w zakresie rozstrzygania sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz w postępowaniach administracyjnych i z zakresu zamówień publicznych. Kancelaria jest aktywnym użytkownikiem systemu E-Sąd, umożliwiającego rozpoznanie spraw o zapłatę przez sąd powszechny w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia należności poza granicami kraju, a także w imieniu przedsiębiorców zagranicznych.

kwadracik-wypunktowanie

Kancelaria posiada duże doświadczenie w dziedzinie umów w obrocie gospodarczym (obejmujące sporządzanie projektów umów, analizy i opiniowanie projektów złożonych umów, prawne formy zabezpieczeń wykonania zobowiązań umownych, uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów).

kwadracik-wypunktowanie

Kancelaria oferuje sporządzanie informacji, opinii i analiz prawnych (w tym due diligence).

kwadracik-wypunktowanie

Jednym z podstawowych nurtów specjalizacji Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej podmiotom z branży energetycznej, także posiadających lub ubiegających się o status Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z uwzględnieniem wszelkich aspektów funkcjonowania OSD, w tym funkcjonowania, utrzymania i rozwoju sieci, jak rownież wszelkich zagadnień z zakresu prawa energetycznego oraz umów i innych aktów tak dotyczących podstawowej działalności OSD jak i działalności pomocniczej tj. w szczególności procesów inwestycyjnych, umów kolizyjnych, świadczenia usług i wykonywania robót o charakterze energetycznym. W powyższym obszarze Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie:

- umów: o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i umów kompleksowych, dotyczących regulacji własnościowych urządzeń energetycznych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki, regulacji stanu prawnego nieruchomości na których te urządzenia się znajdują (w tym służebności przesyłu) oraz dotyczących zasad usuwania kolizji urządzeń elektroenergetycznych z zamierzonymi inwestycjami innych podmiotów, a także regulujących wykonywania robót budowlanych oraz inżynieryjnych o charakterze elektroenergetycznym i dotyczących świadczenia usług elektroenergetycznych,

- zagadnień związanych z procesem zmiany sprzedawcy (zwłaszcza w zakresie generalnych umów dystrybucyjnych, umów dystrybucyjnych zawieranych z podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe i umów dotyczących przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym),

- reprezentowania w sprawach toczących się przez Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w sprawach dotyczących: zatwierdzania taryf, zasad przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, ustanawiania OSD (w tym zatwierdzania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej). 

kwadracik-wypunktowanie

Kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego. Radca prawny Mariusz Kamyk, partner, posiada uprawnienia syndyka masy upadłości, którą to funkcję wykonuje w praktyce.

kwadracik-wypunktowanie

Kancelaria świadczy pomoc prawną za wynagrodzeniem godzinowym, ryczałtowym lub na zasadzie ryczałtu z przekroczeniem regulowanym według stawki godzinowej.

kwadracik-wypunktowanie

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej, jak też pomocy prawnej w odniesieniu do konkretnych spraw lub projektów. Oferta Kancelarii kierowana do Klientów ma charakter indywidualny, dopasowany do potrzeb danego Klienta.

Zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii.